Μέλη

    Home / Μέλη

Μέλη

Τα μέλη της ΕΝΨΕ διακρίνονται σε:

Τακτικά : Αυτά είναι όσοι είναι κάτοχοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων εξειδίκευσης ημεδαπής ή αλλοδαπής πρώτου ή δεύτερου επιπέδου ή/ και πιστοποιημένων επαγγελματικών τίτλων εξειδίκευσης νευροψυχολογίας και επιμέρους γνωστικών της αντικειμένων.

Έκτακτα : Αυτά είναι όσοι είναι (α): κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου ψυχολογίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής (β): φοιτητές αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σχολών ψυχολογίας (γ): φοιτητές, πτυχιούχοι ή επαγγελματίες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη νευροψυχολογία και στα επιμέρους γνωστικά της αντικείμενα.

Επίτιμα : Αυτά είναι πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην εταιρεία, στην πολιτεία και στην κοινωνία.