Μέλη

Στο καταστατικό της Ελληνικής Νευροψυχολογικής Εταιρείας, το οποίο μπορείτε να το βρείτε εδώ, ορίζονται οι παρακάτω κατηγορίες μελών.

Τακτικά μέλη

Αυτά είναι όσοι είναι κάτοχοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων εξειδίκευσης ημεδαπής ή αλλοδαπής πρώτου ή δεύτερου επιπέδου ή/ και πιστοποιημένων επαγγελματικών τίτλων εξειδίκευσης νευροψυχολογίας και επιμέρους γνωστικών της αντικειμένων.

Έκτατα μέλη

Αυτά είναι όσοι είναι (α): κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου ψυχολογίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής (β): φοιτητές αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σχολών ψυχολογίας (γ): φοιτητές, πτυχιούχοι ή επαγγελματίες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη νευροψυχολογία και στα επιμέρους γνωστικά της αντικείμενα.

Επίτιμα μέλη

Πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην εταιρεία, στην πολιτεία και στην κοινωνία.

Κόστος εγγραφής και συνδρομής στην ΕΝΨΕ

Κόστος εγγραφής

20 €

Συνδρομή τακτικού μέλους

30 € / έτος

Συνδρομή έκτακτου μέλους

15 € / έτος

Η καταβολή του κόστους εγγραφής αλλά και της συνδρομής, γίνεται με κατάθεση του αντιτίμου στο παρακάτω λογαριασμό:

ALPHA BANK
Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λογαριασμός: 438 00 2002 004777
IBAN: GR79 0140 4380 4380 0200 2004 777
BIC: CRBAGRAA

Αίτηση Εγγραφής