Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου http://www.hnps.gr («Ιστοσελίδα»)

Η ανωτέρω ιστοσελίδα ανήκει στο επιστημονικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΨΕ» (“στο εξής: η Εταιρεία “).

Η πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας από τον χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω Όρους Χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας (των κειμένων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των πάσης φύσεως αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν).

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του Xρήστη και της Εταιρείας.

Η πρόσβαση και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από τον χρήστη συμφωνείται ότι αποτελεί αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να τους διαβάσετε προσεκτικά και να τους κατανοήσετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

Η Εταιρεία δύναται να αναθεωρεί και να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Για τον λόγο αυτό οφείλετε σε τακτά χρονικά διαστήματα να διαβάζετε τους αναρτημένους στην ιστοσελίδα Όρους Χρήσης προκειμένου να διαπιστώνετε ενδεχόμενες αλλαγές που έχουν γίνει σε αυτούς. Η πρόσβαση ή χρήση της ιστοσελίδας από τον χρήστη, θεωρείται ως ανεπιφύλακτη εκ μέρους του αποδοχή των εκάστοτε τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Εταιρεία έχει ως καταστατικό της σκοπό:

Ι. Την καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο.

ΙΙ. Την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και την διατήρηση σε υψηλή στάθμη του επιστημονικού και επαγγελματικού έργου του νευροψυχολόγου.

ΙΙΙ. Την προώθηση της ειδικότητας και του έργου του νευροψυχολόγου και την προσπάθεια κατοχύρωσης της επιστημονικής και επαγγελματικής εξειδίκευσης επιμέρους γνωστικών αντικειμένων του κλάδου.

IV. Την προάσπιση και περιγραφή των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών χαρακτηριστικών του κλινικού νευροψυχολόγου.

Για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού της, η Εταιρεία, δύναται μεταξύ άλλων να εκδίδει έντυπο ή ενημερωτικό περιοδικό υλικό καθώς και να ενημερώνει τα μέλη της για τις δράσεις της.

ΧΡΗΣΗ

Η παρούσα ιστοσελίδα υπό την παρούσα μορφή της έχει ως αποκλειστικό της σκοπό την ενημέρωση των Χρηστών για τις δράσεις του Σωματείου και την εν γένει προώθηση των καταστατικών της σκοπών.

Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό – επιστημονικό σωματείο και ως εκ τούτου δεν επιδιώκει εμπορικούς σκοπούς.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Το Σωματείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα, ωστόσο λαμβάνοντας υπ’ όψη και το υποκειμενικό στοιχείο του χρήστη, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την απόλυτη ορθότητα ή και πληρότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας καθώς και για το είδος των επιλογών του χρήστη και των αποτελεσμάτων που αυτές επιφέρουν στον χρήστη. Περαιτέρω η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο συγκεκριμένος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός διαδικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων οι ιστοσελίδες τίθενται στον χρήστη, θα είναι πάντα σε διαθεσιμότητα και θα λειτουργούν χωρίς διακοπή και χωρίς λειτουργικά σφάλματα, ούτε ότι θα παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια στοιχεία.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από την χρήση της ιστοσελίδας ή από την ζημία που τυχόν του προκληθεί από αποφάσεις τις οποίες έχει λάβει με προτροπή ή εξ αφορμής του περιεχομένου της ιστοσελίδας (π.χ. την απόφαση για παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων), δεδομένου ότι η πρόσβασή του στην ιστοσελίδα και η συνακόλουθη λήψη αποφάσεων γίνεται με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:

Η ιστοσελίδα, περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, η οποία είναι και ο διαχειριστής της ιστοσελίδας καθώς και πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, μελών της, συνεργατών και φορέων για την οποία έχει εξασφαλίσει σχετική άδεια χρήσης.

Τα πνευματικά δικαιώματα αυτά προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των συναφών Διεθνών Συμβάσεων. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ενδέχεται να περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές καθώς και λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα και ανήκουν στην Εταιρεία ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στην ιστοσελίδα, τα οποία άπαντα προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου για την Προστασία του Ατόμου από την Διαχείριση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και γενικά του Ευρωπαϊκού Δικαίου (λχ ΓΚΠΔ).

2. Γενικά, ο Χρήστης δύναται να έχει πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα χωρίς να χρειάζεται να παράσχει προσωπικά δεδομένα του.

3. Ο Χρήστης παρέχει προσωπικά δεδομένα στην ιστοσελίδα μας σε περίπτωση που ο ίδιος επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία με την αποστολή E-mail και με την χρήση της φόρμας επικοινωνίας η οποία είναι αναρτημένη στην παρούσα ιστοσελίδα της υπό τον τίτλο «Επικοινωνία». Η κατά τα ανωτέρω αποστολή E-mail συμφωνείται ότι αποτελεί συναίνεση του Χρήστη, στην διατήρηση των προσωπικών δεδομένων του από το Σωματείο κυρίως προκειμένου να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό για τις δράσεις της Εταιρείας ή/και newsletter. Σε περίπτωση που ο χρήστης παρά την εκ μέρους του επικοινωνία με αποστολή E-mail δεν επιθυμεί την διατήρηση των προσωπικών του δεδομένων από το Σωματείο, οφείλει να το αναφέρει ρητά στο E-mail το οποίο θα αποστείλει.

4. Τα μόνα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στην ιστοσελίδα –εφόσον ο Χρήστης επιθυμεί κατά τα ανωτέρω- την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των ενημερωτικών δελτίων (newletters) είναι τα ακόλουθα:
Ονοματεπώνυμο ή Ψευδώνυμο,
E-mail (η διεύθυνση της ηλεκτρονικής θυρίδας του επισκέπτη/χρήστη).

5. Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί τα παραπάνω προσωπικά στοιχεία που της έχει γνωστοποιήσει ο Χρήστης μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο επί θεμάτων που αφορούν τους καταστατικούς σκοπούς της ή επί δράσεων που είτε οργανώνονται από αυτήν είτε από άλλους φορείς με παρεμφερείς σκοπούς.

6. Τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

7. Ο χρήστης ακόμα και αν έχει δώσει την συγκατάθεσή του για την διατήρηση των προσωπικών του δεδομένων από την Εταιρεία, δύναται ανά πάσα στιγμή, να μεταβάλλει την γνώμη του και να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS TO OTHER WEBSITES)

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλα websites τα οποία δεν ελέγχονται από την Εταιρεία αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με την ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων.

COOKIES

Η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies ή άλλα εργαλεία για την ανάλυση της χρήση της ιστοσελίδας της και για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, τα οποία παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν κυρίως τη διεύθυνση IP, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τη ροή κλικ URL (τη χρονολογική σειρά των ιστοσελίδων που επισκέφθηκε ο Χρήστης), την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής του στην διαδικτυακή μας σελίδα καθώς και τον αριθμό cookie.

Η χρήση cookies και παρόμοιων εργαλείων καθιστά δυνατή την αναγνώρισή του Χρήστη κάθε φορά που έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μετά τη λήξη μιας περιόδου σύνδεσης και για στατιστικούς λόγους ή για λόγους marketing.

Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του χρήστη και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Η Εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο χρήστης αποκλειστικά και μόνο για λόγους επικοινωνίας ή/και ενημέρωσης.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη της ιστοσελίδας και δεσμεύει μόνο αυτούς.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στην παρούσα σελίδα.

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.