5ο Διακλινικό Συμπόσιο για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας 9-11 Νοεμβρίου 2018.